Училището предлага

  • Целодневна организация на обучение;

  • Ранно чуждоезиково обучение;

  • Училището участва в проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“    2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

    https://oud.mon.bg/

  • Безплатна закуска за учениците до 4-ти клас;

  • Столово хранене за целодневното обучение.