Училището предлага

  • Целодневна организация на обучение;

  • Ранно чуждоезиково обучение;

  • Училището участва в проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“    2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

    https://oud.mon.bg/

  • Безплатна закуска за учениците до 4-ти клас;

  • Столово хранене за целодневното обучение.

В помощ на ученици и родители

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Готови ли сме за учебната година – 12 идеи за родители в Ковид криза. (Издание на Асоциация “Родители”)

Препоръки за безопасна работа в Интернет