УЧЕБЕН ПЛАН за I – VІІ клас и седмична програма

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА  2020/2021 ГОДИНА – ЗА ВРЕМЕТО ОТ 04.01.2020 Г. ДО 31.01.2021 Г. (І –VІІ клас)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА  2020/2021 ГОДИНА СРОК (І –VІІ клас)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА  2020/2021 ГОДИНА II СРОК (І –VІІ клас)

Училищен учебен план за учениците, постъпили в Іа клас през учебната 2020/2021 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в ІIа клас през учебната 2020/2021 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в ІIб клас през учебната 2020/2021 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в IІIа клас през учебната 2020/2021 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в IVа клас през учебната 2020/2021 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в Vа клас през учебната 2020/2021 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в Vб клас през учебната 2020/2021 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в VIa клас през учебната 2020/2021 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в VIIa клас през учебната 2020/2021 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в Іа клас през учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в Іб клас през учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в ІІа клас през учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в ІІІа клас през учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в ІVа клас през учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в ІVб клас през учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в Vа клас през учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в VІа клас през учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в VІІа клас през учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в VІІа клас през учебната 2018/2019 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в VІа клас през учебната 2018/2019 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в Vа клас през учебната 2018/2019 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в ІVа клас през учебната 2018/2019 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в ІІІб клас през учебната 2018/2019 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в ІІІа клас през учебната 2018/2019 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в ІІа клас през учебната 2018/2019 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в Іа клас през учебната 2018/2019 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в VІІа и VІІб клас през учебната 2017/2018 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в VІа клас през учебната 2017/2018 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в Vа клас през учебната 2017/2018 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в ІVа клас през учебната 2017/2018 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в ІІІа клас през учебната 2017/2018 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в ІІб клас през учебната 2017/2018 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в ІІа клас през учебната 2017/2018 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в Іа клас през учебната 2017/2018 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в първи клас през учебната 2016/2017 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили във втори клас през учебната 2016/2017 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в трети клас през учебната 2016/2017 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в четвърти клас през учебната 2016/2017 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в пети клас през учебната 2016/2017 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в шести клас през учебната 2016/2017 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в седми клас през учебната 2016/2017 година

Училищен учебен план за учениците, постъпили в осми клас през учебната 2016/2017 година

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН- ППГ – през учебната 2015/2016 година.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  –  I   КЛАС  през учебната 2015/2016 година
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ІІІ а, ІV а,б; VІІ а,б; VІІІ а КЛ.   през учебната 2015/2016 година