ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ И ДОКУМЕНТИ

 1. Приемане и преместване на ученици в държавните и общински училища;
 2.  Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от училище, извършващо задължително предучилищно образование;
 3.  Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование;
 4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава;
 5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи;
 6. Издаване на диплома за средно образование;
 7.  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 1;
 8. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 2;
 9. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите;
 10. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация;
 11. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация;
 12. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година;
 13.  Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Стратегия за развитие на училището 

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището

Програма за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на учениците от училище 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАМОТНОСТТА (2014 – 2020)