ДОКУМЕНТИ, ГРАФИЦИ, ОРЕС

График на планираните дейности до официалния край на II-ри учебен срок за учениците до VI клас (включително)
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА  тук
Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 г. тук
Годишен план за дейността на училището за учебната 2020/2021 г. тук
План за квалификационна дейност за учебната 2020/2021 г. тук
Програма за превенция на ранното напускане  на училище 2020/2021  тук
План за изпълнение на дейностите по програмата за превенция на ранното напускане на училище 2020/2021 тук
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи тук
Етичен кодекс тук
План за работа на Трето ОУ “Иван Вазов” през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19  тук

График за провеждане на консултации с ученици в начален етап през І-ия учебен срок на уч. 2020/2021 г.
График за провеждане на консултации с ученици в прогимназиален етап през I-ия учебен срок на уч. 2020/2021 г.
График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. документация –  през І-ия учебен срок на уч. 2020/2021 г.
График за провеждане на консултации с ученици в начален етап през ІI-ия учебен срок на уч. 2020/2021 г.
График за провеждане на консултации с ученици в прогимназиален етап през II-ия учебен срок на уч. 2020/2021 г.
График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. документация  през IІ-ия учебен срок на уч. 2020/2021 г.

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов – ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование


Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

  1. До 30 учебни дни – по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
  2. Над 30 учебни дни – при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:

    2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

    2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

    2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В Трето ОУ “Иван Вазов” то се осъществява в електронната платформа MS Teams. Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител.

Необходими документи:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОНН СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 Г. ВЪЗРАСТ) – ЛИНК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОНН СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 ДО 18 Г. ВЪЗРАСТ) – ЛИНК

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА – ЛИНК

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на e-mail: [email protected]

Важно:
Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ВАКАНЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

30.10.2020 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна ваканция
  24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна ваканция
      30.01.2021 г. – 03.02.2021 г.  – междусрочна ваканция 
      03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция  


НЕУЧЕБНИ ДНИ:

19.05.2021 г. – ДЗИ по български език и литература

21.05.2021 г. – Втори ДЗИ 

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII клас 

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ
18.06.2021 г. – НВО по математика
17.06.2021 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)


 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:  

 04.02.2021 г. – за І-ХІІ клас


 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

31.05.2021 г. (07.06.2021) – I – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици )

30.06.2021 г. – VII  клас (18 учебни седмици)

Заповед № РД09-2118/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката – график за ваканциите

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График за провеждане изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2020-2021 г. – м. януари 2021 г.

График за провеждане изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2020-2021 г. – м. май 2021 г.

 

График за провеждане изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020 г. – м. януари 2020 г.

График за провеждане изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018-2019 г. – м. януари 2019 г.

График за провеждане изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018-2019 г.-  м. май 2019 г.

График за провеждане изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018 г. – м. януари 2018 г.

График за провеждане изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018 г.-  м. май 2018 г.

Отговори от Националното състезание “Европейско кенгуру”, проведено на 29.05.2021 г.