ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

График за провеждане на консултации с ученици в начален етап през ІI-ия учебен срок на уч. 2019/2020 г.

График за провеждане на консултации с ученици в прогимназиален етап през IІ-ия учебен срок на уч. 2019/2020 г.

График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. документация –  през ІI-ия учебен срок на уч. 2019/2020 г.

График – контролни  и класни работи през ІI-ия учебен срок на учебната 2019/2020 г.

Дневен режим на ІІІ ОУ “Иван Вазов”, 

гр. Берковица за учебната 2019/2020г.

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ВАКАНЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна ваканция
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна ваканция
 05.02.2020 г.  – междусрочна ваканция 
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция  


НЕУЧЕБНИ ДНИ:

20.05.2020 г. – ДЗИ по български език и литература

22.05.2020 г. – Втори ДЗИ 

Дни за провеждане на НВО в VII клас 

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ
11.06.2020 г. – НВО по математика
17.06.2020 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)


 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:  

 06.02.2020 г. – за І-ХІІ клас


 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици )

30.06.2020 г. – VII  клас (18 учебни седмици)

Заповед № РД09-2148/ 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката – график за ваканциите