ДОКУМЕНТИ И ГРАФИЦИ

 
Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 г. тук
Годишен план за дейността на училището за учебната 2020/2021 г. тук
План за квалификационна дейност за учебната 2020/2021 г. тук
Програма за превенция на ранното напускане  на училище 2020/2021  тук
План за изпълнение на дейностите по програмата за превенция на ранното напускане на училище 2020/2021 тук
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи тук
Етичен кодекс тук
План за работа на Трето ОУ “Иван Вазов” през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19  тук
График за провеждане на консултации с ученици в начален етап през І-ия учебен срок на уч. 2020/2021 г.
График за провеждане на консултации с ученици в прогимназиален етап през I-ия учебен срок на уч. 2020/2021 г.
График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. документация –  през І-ия учебен срок на уч. 2020/2021 г.

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ВАКАНЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

30.10.2020 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна ваканция
  24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна ваканция
      30.01.2021 г. – 03.02.2021 г.  – междусрочна ваканция 
      03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция  


НЕУЧЕБНИ ДНИ:

19.05.2021 г. – ДЗИ по български език и литература

21.05.2021 г. – Втори ДЗИ 

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII клас 

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ
18.06.2021 г. – НВО по математика
17.06.2021 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)


 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:  

 04.02.2021 г. – за І-ХІІ клас


 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

31.05.2021 г. (07.06.2021) – I – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици )

30.06.2021 г. – VII  клас (18 учебни седмици)

Заповед № РД09-2118/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката – график за ваканциите

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

График за провеждане изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020 г. – м. януари 2020 г.

График за провеждане изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018-2019 г. – м. януари 2019 г.

График за провеждане изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018-2019 г.-  м. май 2019 г.

График за провеждане изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018 г. – м. януари 2018 г.

График за провеждане изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018 г.-  м. май 2018 г.